Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Filmer

Våra filmer visar hur kommunal samordnad varudistribution fungerar och hur Nationellt centrums experter kan stötta kommuner i processen. Du får också träffa representanter från olika kommuner som infört samordnad varudistribution och höra om resultat och deras erfarenheter. Längre ner hittar du också våra digitala kurspaket.

Om kommunalt samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution i Ystad, Tomelilla och Simrishamn

Om 10 års erfarenheter av digitalisering och e-handel i Uppsala

Om fördelen med gemensamt beställningssystem i Södertörnskommunerna

Om segmenterade upphandlingar och lokala leverantörer i Växjö

Om hur processen ser ut för att införa samordnad varudistribution

Digitala kurspaket

Samordnad varudistribution är och har under hela 2000-talet varit en het fråga bland Sveriges kommuner. Regeringsuppdraget Nationellt centrum för KOSAVA har genom kompetensutvecklingsinsatser under perioden 2018 – 2020 utbildat ett 30 tal nya kommuner och via Nätverksträffar utbytt ny kunskap med 43 befintliga samdistributionskommuner. I samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har centrumet parallellt tagit fram ett samlat kunskapsunderlag (Kommunal samordnad varudistribution. Logistik och kapacitetshöjande åtgärder i kommuners varuförsörjning) i syfte att ge en samlad bild av samordnad varudistribution till och med 2018.

Affärsmodellen är under ständig progress genom kommuner som utmanar med nya goda upphandlingsexempel av samdistributionslösningar. Fokus framåt ligger kring mer standardisering av logistik och avtalsvillkor kopplade till digitaliserade inköpsprocesser som handfasta verktyg för att göra modellen än mer robust och anpassad till mer nyttor inom det kommunala uppdraget.

Samhällsekonomiska nyttor från samordnad varudistribution inkluderar minskade utsläpp, minskad trängsel i trafiken, ökad trafiksäkerhet, ökad andel lokala producenter som anbudsgivare i kommunens upphandlingar, samt kapacitetshöjande åtgärder som ökad service till mottagande enheter och ökad kontroll av inköpsprocessen som ger kostnadsbesparingar. Därutöver en ökad kris och beredskap – en direkt följd av kommunal samdistribution som medför att kommunerna står mer välrustade inför sitt ansvar att uppfylla krisberedskapens tre gällande principer; Ansvar, närhet- och likhetsprincipen.

Ta del av Nationellt centrums kurspaket digitalt;

Intresse och drivkrafter bakom samordnad varudistribution

Modell för kapacitetsutveckling av kommuners varuförsörjningskedja

 

 

Workshop 1

Introduktion till samordnad varudistribution

Om transportupphandling

Inventering och behovsanalys inför optimerad transportupphandling

 

 

Workshop 2

Digitaliserade logistik och inköpsprocesser maximerar nyttor i kommuners  varuflöden

Inköpsprocessen

 

 

Workshop 3

Drivkrafter för mer svenska livsmedel

Kostnads-nyttoanalys som politiskt beslutsunderlag

Kommunexempel på besparingspotentialer med samordnad varudistribution

Sammanfattning och utblickar för samordnad varudistribution

Mer information om medlemskap i nätverket för samordnad kommunal varudistribution

Här får du veta mer om vår kostnadsfria utbildning