Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Nationell konferens 4 maj

KOSAVA (Kommunal Samordnad Varudistribution)

Välkommen

 • När
  Torsdagen den 4:e maj 2017
 • Plats
  World Trade Center, Stockholm
 • Tid
  09:00-16:00
 • Pris
  1950 SEK (exkl. moms)
Anmälan är bindande. Om du anmält dig, men får förhinder, kan du dock överlämna din plats till annan person. För frågor, kontakta Fredrik Mårdh

Program

 • 09:00 – 10:00
  Registrering & fika
 • 10:00 – 10:10
  Introduktion (Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost)
 • 10:10 – 10:30
  Samordnad varudistribution – affärsmodeller och verktyg (Olof Moen, Göteborgs universitet)
 • 10:30 – 10:40
  Hur ser det ut i kommunerna (Hanna Savola, Länsstyrelsen Skåne)
 • 10:40 – 10:50
  Visionen ett nationellt projektkontor (Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost)
 • 10:50 – 11:10
  Paus
 • 11:10 – 12:30
  Fyra parallella sessioner, se nedan
Upphandlingsprocessen

11:10 – 11:20
Intro moderator
Monica Sihlén

11:20 – 11.40
En stafflad upphandling ger kostnadstäckning
David Braic

11:40 – 12:00
Vad händer i en transportupphandling?
Gustav Haglert

12:00 – 12:20
Hållbar upphandling kräver investeringar
Eva Bramsvik-Håkansson

12:20 – 12:30
Sammanfattning moderatorn
Monica Sihlén

Transporteffektivitet

11:10 – 11:20
Intro moderator
Stefan Berg

11:20 – 11.40
Datainsamling via webben
Anton Ericsson

11:40 – 12:00
Samordnad varudistribution med dynamisk transportplanering
Christina Persson

12:00 – 12:20
Från projekt till förvaltning
Jenny Bejker

12:20 – 12:30
Sammanfattning moderatorn
Stefan Berg

Inköpsprocessen

11:10 – 11:20
Intro moderator
Kerstin Wiss-Holmdahl

11:20 – 11.40
Varför behövs e-handel ihop med samordnad varudistribution
Ingela Dejenfelt

11:40 – 12:00
Omvänd fakturering för små leverantörer
Johan Wallström

12:00 – 12:20
Godstransporter och leveransavisering inom ramen för SFTI
Thomas Pettersson

12:20 – 12:30
Sammanfattning moderatorn
Kerstin Wiss-Holmdahl

Livsmedelskvalitet

11:10 – 11:20
Intro moderator
Eva Sundberg

11:20 – 11.40
Den offentliga måltiden som drivkraft
Sara Jervfors

11:40 – 12:00
Samordnad varudistribution ger menyn en lokal touch
Annette Fleisher

12:00 – 12:20
Lokala livsmedelsproducenter gynnas av samdistribution
Jens Vikingsson

12:20 – 12:30
Sammanfattning moderatorn
Eva Sundberg

 • 12:30 – 13:15
  Lunch
 • 13:15 – 13:45
  Key note utmaning – “Svenska livsmedel och den offentliga måltiden” (Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister)
 • 13:45 – 14:15
  Key note utmaning – “Hur kan beroendet av fossila bränslen minska i kommunernas varutransporter” (Karin Svensson-Smith, ordförande Riksdagens Trafikutskott)
 • 14:15- 14:45
  Samordnad varudistribution- Kostnads-nyttaanalys inför politiskt beslut (Olof Moen, Göteborgs universitet & David Braic, Växjö kommun)
 • 14:45 – 15:15
  Paus
 • 15:15 – 15:45
  Sammanfattning av parallella sessioner (Monica Sihlén, Stefan Berg, Kerstin Wiss-Holmdahl, Eva Sundberg)
 • 15:45 – 16:00
  Sammanfattning och hur går vi vidare (Fredrik Mårdh)

Keynotes

Keynotes på konferensen är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som kommer tala om strategier för att öka andelen svenska livsmedel i den offentliga måltiden, samt ordförande i Riksdagens Trafikutskottet Karin Svensson-Smith som belyser temat hur beroendet av fossila bränslen kan minska i kommunernas varutransporter.

Sven-Erik Bucht

Landsbygdsminister
Svenska livsmedel och den offentliga måltiden

Karin Svensson-Smith

Ordförande Riksdagens Trafikutskott
Hur kan beroendet av fossila bränslen minska i kommunernas varutransporter

Plenumtalare

…..

Fredrik Mårdh –
projektledare

Konferensansvarig
Energikontor Sydost
Energikontor Sydost har arbetat med samordnad varudistribution sedan 2012 med Fredrik Mårdh som projektansvarig i förstudier, upphandlingar och implementeringsprojekt för kommuner i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Energikontor Sydost är programansvarig för Kosava-konferensen där arrangemanget och hemsidan är del i ett större projekt finansierat av Energimyndigheten, med syfte att starta upp ett deltagarorienterat kommunnätverk och nationellt projektkontor för support och utveckling av konceptet samordnad varudistribution.

Olof Moen –
transportforskare

Moderator
Göteborgs universitet
Olof Moen är logistiker, kulturgeograf och författare till boken Samordnad varudistribution 2.0. Logistik i kommunens varuförsörjningskedja, som visar på komplexiteten i frågan med separerade upphandlingar, inköpsprocessen med e-handel, samordning av varuleveranser och ökad konkurrens med lokala leverantörer som anbudsgivare. Olof Moen arbetat aktivt med forskning och utveckling av konceptet i tio års tid med projekt finansierade av Trafikverket, Energimyndigheten och med utredningsuppdrag i kommuner.

Hanna Savola –
tillväxtstrateg

Plenumtalare
Länsstyrelsen i Skåne
Länsstyrelserna i Sverige har ett regeringsuppdrag att främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen Skåne med Hanna Savola som projektledare genomförde våren 2016 en kartläggning av länets samtliga 33 kommuners inställning till samordnad varudistribution, med syfte att minska växthusgaser och främja den lokala produktionen av livsmedel. Projektet har följts upp med kompetensutveckling av ett tiotal kommuner, en insats som finansieras av Länsstyrelsen Skåne och Energimyndigheten.

Fyra parallella sessioner

Huvudprogrammet är uppdelat i fyra parallella sessioner som modereras av representanter från Livsmedelsverket, Upphandlingsmyndigheten, Trafikverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Monica Sihlén –
upphandlingsstöd segmentsansvarig livsmedel

Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsprocessen Upphandlingsmyndigheten har ett särskilt uppdrag från regeringen att förstärka kompetensen när det gäller strategisk upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom offentlig sektor som främjar en effektivare och mer konkurrens-kraftig hållbar livsmedelsproduktion. Upphandlingsmyndigheten till-handahåller information, verktyg och hållbarhetskriterier som hjälper offentliga kunder, t.ex. kommuner och landsting, att fatta upplysta upphandlingsbeslut som bidrar till välsmakande måltidsupplevelser med begränsad miljöpåverkan, god djurhänsyn och bra sociala villkor.

Stefan Berg –
utredningsledare

Trafikverket
Transporteffektivitet
Samordnad varudistribution har från starten 1999 med Borlänge-klustret haft stöd ifrån Trafikverket (dåvarande Vägverket) genom utredningar och forskningsuppdrag med ett stort antal FoU-rapporter som publicerats i den egna rapportserien. Den främsta driv-kraften för att starta ett samdistributionsprojekt har varit miljöaspekter, med minskade utsläpp och där kommuner sett en tydlig potential att kunna reducera antalet transporter med ökad trafiksäkerhet och färre tunga fordon i trafiken

Kerstin Wiss Holmdahl –
förbundsjurist

Sveriges kommuner och landsting
Inköpsprocessen
Införandet av elektronisk handel inom offentliga sektorn påbörjades i slutet av 1990-talet och sker fort-löpande efter den gemensamma standarden SFTI. SFTI:s rekommendationer täcker behoven från såväl enkla former av e-faktura till mer avancerade lösningar för e-handel. En samordning av kommunens varutransporter ställer stora krav på inköpsprocessen, där SFTI-standarden 2011 kompletterades med affärs-meddelanden för samordnad varudistribution, dels leverans-avisering och dels riktlinjer för etikettering för en effektiv hantering av godset på terminal.

Eva Sundberg –
projektledare

Livsmedelsverket
Livsmedelskvalitet
Livsmedel står för 60-70 procent av en kommuns externa varuinköp, där livsmedelskvalité och ökad andel lokala producenter utgjort en stark drivkraft för kommuner som infört samordnad varudistribution. Livsmedelsverket har i uppdrag att verka för en utveckling av måltider i vård, skola och omsorg via stöd och inspiration till kommuner och landsting. Myndigheten tillhanda-håller kunskap kring hållbara livsmedel för såväl hälsa som miljö som är ett viktigt stöd för måltids-verksamheterna vid upphandling och planering.

Talare

David Braic –
upphandlingschef

Växjö kommun
samordnad varudistribution 2011
En stafflad upphandling ger kostnadstäckning
Växjö kommun var först med att införa samdistribution och e-handel samtidigt (2011) som en del i kommunens strategiska arbete med inköps-processen, vilket möjliggjorde uppdelade upphandlingar som resulterade i ökat antal lokala livsmedelsproducenter som leverantörer till kommunen. Växjö har även tillämpat en ”stafflad” upphandlingsmodell för grossistavtalet (kolonial, djupfryst) där leverantörer kan rabattera sitt erbjudande som kompensation för att kommunen står för samlastningsterminal och transporter till enheter. David Braic är även medförfattare till boken ”Strategisk Offentlig Upphandling”.

Anton Eriksson –
projektledare

Borås Stad
samordnad varudistribution under införande
Datainsamling via webben
I Borås Stad blev startskottet för samordnad Varudistribution en förberedande utredning med digital datainsamling av samtliga varuleverantörers godsvolymer och leveransfrekvenser till kommunens enheter. Inventeringen föregicks av informationsspridning och möten ute i verksamheten där alla spelade en viktig roll och la grunden för ett omfattande arbete där kommunens över 200 kök deltog och tillsammans redovisade inventeringen digitalt.

Ingela Dejenfelt –
kostchef

Tomelilla kommun
samordnad varudistribution 2013
Varför behövs e-handel ihop med Samordnad varudistribution
När samordnad varudistribution infördes i Tomelilla kommun fördubblades antalet leverantörer med fler beställningar och fakturor, där inköpsstödet (e-handel) säkrar upp att fokus ligger på beställningen med rätt pris och rätt leverantör. Ingela Dejenfelt är kostchef i kommunen och ansvarar samtidigt för inköpsprocessen ( e-handel) med kontroll av leverantörers prislistor, digital spårbarhet med fakturamatchning, felbeställning, bekräftat och saknat gods. Centralt i arbetet ligger uppföljning av ramavtalstrohet och därmed ökad kostnadstäckning för samdistributionen.

Sara Jervfors –
kostchef & chef för projekt MatLust

Södertälje kommun
samordnad varudistribution 2016
Den offentliga måltiden som drivkraft
Sara Jervfors berättar om Södertälje kommuns framgångsrika arbete med att använda den offentliga måltiden som en drivkraft i kommunens hållbarhets- och folkhälsoarbete där bland annat 60 % av alla livsmedelsinköp är ekologiska utan att de kostar mer. Hon kommer även berätta om www.matlust.eu – näringslivsprojektet som syftar till att stimulera den lokala livsmedelsproduktionen där den offentliga måltiden används som ett verktyg.

Gustav Haglert
logistiksamordnare

Örebro kommun
samordnad varudistribution 2015
Vad händer i en transportupphandling
Samordnad varudistribution innebär separata upphandlingar för varor resp. transporter. Örebro kommun valde att lägga ut transportuppdraget på extern part, där förfrågningsunderlaget styr utfallet. Kommunens målsättning var att minska miljöbelastningen, förbättra trafiksäkerheten och bidra till mindre företags möjligheter att delta i kommunens upphandlingar där transporten utgör det största handelshindret. Kommunen har tillsammans med upphandlat transportföretag varit tvungen att justera avtalet, något som givit kommunen ökad insikt och till nytta i kommande transportupphandlingar.

Christina Persson –
verksamhetsutvecklare

Ystad kommun
samordnad varudistribution 2013
Samordnad varudistribution med dynamisk transport-planering
Österlenkommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn planerar själva sina transporter av livsmedel i statiska körslingor, varorna distribueras därefter av upphandlat transportföretag. Skolor och äldreboendes leveranstillfällen har minskat med 75 procent, leverans-precisionen har ökat och skolgårdarna blivit tryggare. Kontors- och för-brukningsmaterial har en annan leveransfrekvens, där volymer, beställande enheter och restorder varierar mellan leveranstillfällen. Statiska körslingor har ersatts med dynamisk ruttoptimering som utförs varje vecka, (som) vilket ytterligare minskar antal leveranser och fordonskilometer.

Johan Wallström –
e-handelsansvarig

Borlänge kommun
samordnad varudistribution 1999
Omvänd fakturering för små leverantörer
För att få små leverantörer intresserade av att lämna anbud i kommunala upphandlingar krävs att man tar hänsyn till leverantörens förutsättningar för såväl godshantering som inköpsprocess. För att hitta den lösning som fungerar bäst behövs en verktygslåda med samordnad varudistribution, upphämtning av gods, order- och faktureringsportal, standardiserade affärssystemskopplingar, men också omvänd fakturering. Omvänd i den bemärkelsen att kommuner administrerar order och leveranser genom e-handelssystemet och anger för leverantören vad som skall faktureras.

Annette Fleischer-
upphandlare

Borås Stad
samordnad varudistribution under införande
Samordnad varudistribution ger menyn lokal touch
Samordnad varudistribution är framtidens nyckel till att Borås Stad ska ge småskaliga livsmedelsproducenter ytterligare ett ben att stå på. För att förverkliga den politiska ambitionen att öka andelen lokalt producerad mat i offentliga kök har nya tankar tagit form. Direktupphandling i kombination med löpande råvaruleveranser till de kreativa kockarna ska skapa matglädje med lokal touch för alla Borås Stads matgäster.

Eva Bramsvik-Håkansson
1:e vice ordf. Kommunstyrelsen

Ystad kommun
samordnad varudistribution 2013
Kan samordnad varu-distribution vara en strategisk näringspolitisk åtgärd?
Samordnad varudistribution är en förändringsprocess som tar tid, där Eva Bramsvik-Håkansson varit med hela vägen från den första motionen 2010 i Ystad kommunfullmäktige, samtidigt som Eva har ett yrkesliv som kostchef i flera skånska kommuner. För att kommunen skall handla upp lokalproducerade livsmedel krävs både planering i köken och en näringspolitisk styrning inom ramen för LOU, samt en dialog med producentledet som upplever anbudsförfarandet som krångligt.

Jenny Bejker –
Senior projektledare

Huddinge kommun
samordnad varudistribution 2016
Från projekt till förvaltning
Innan samordnad varudistribution, fanns inte möjligheten att följa kommunernas varuleverantörer på ett strukturerat sätt. Det saknades en aggregerad nivå kring varu-leverantörernas efterlevnad av avtalen. Möjligheten att få data aggregerat för hela Södertörn samt nedbrutet på enskild kommun har öppnat sig i och med samordningen. Rekrytering pågår till en central organisation som ska driva och utveckla konceptet samordnad varudistribution, den centrala organisationen ska även samordna kommunernas processer och skapa skalfördelar på flera nivåer.

Thomas Pettersson –
Expert e-handel och integration

SFTI
Godsransporter och leveransavisering inom ramen för SFTI
Många kommuner har infört eller planerar att införa Samordnad varudistribution. Man inser att det är viktigt, för att få en fungerande funktion, att integrera detta med e-handel mellan kommunen och deras leverantörer. Att använda SFTI som standard är då ett självklart val. En handledning finns sedan 2011 och det pågår för närvarande ett arbete med att se över denna med feedback från de kommuner och leverantörer som infört Samordnad varudistribution. Bland annat finns det anledning att revidera Leveransavisering eftersom nya behov framkomit.

Jens Vikingsson –
måltidschef

Tingsryds kommun
samordnad varudistribution 2015
Lokala livsmedelsproducenter gynnas av samdistribution
Tingsryds kommun har sedan 2015 kommunala samordnad varudistribution och dialogen samt planeringen har pågått ett antal år ytterligare innan dess. Jag har alltid varit positiv till tankarna om och argumenten om fördelar med samordnad varudistribution men har också sett vissa svårigheter som är bra att ta hänsyn till om man är på väg in i en process mot samlastning. Hur upplevs kommunala samordnad varudistribution ur kockarnas synvinkel?