Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistributions affärsmodell sprids till Norge

Norge. Pixabay.

Vid den sista workshop-utbildningen i Dalsland våren 2020, som Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution genomförde, deltog norska Indre Østfold kommun, inom ramen för samarbetspartnern Fyrbodals kommunalförbund och EU-projektet Fossilfritt gränsland 2030.

Under sommaren startades en förstudie med genomlysning av upphandlings- och inköpsprocesser inom Indre Østfold kommun. Indre Østfold kommun är sedan 2020 en sammanslagning av Askims kommun och fyra mindre kommuner i Norge. Projektet leds av projektledare Tommy Hågensen med en controller-funktion och Olof Moen, tidigare forskningsledare vid Nationellt centrum.

En första databearbetning från ekonomisystemet visar på stor potential av minskad miljöbelastning och kostnadsbesparingar genom att överföra inköp till samordnad varudistribution och säkerställa ramavtalsupphandlingar. Effektiviseringspotentialen gäller inköp direkt i butik med transport i egen bil, inköp utanför ramavtal, inköp med fri leverans och inköp som sker utan samordning av beställningar och avrop.

– Generellt har Sverige kommit längre jämfört med Norge vad gäller att styra upp inköpsprocessen med e-handel och få kontroll över utförda transporter. Speciellt direktinköp i butik utan ramavtal innebär betydande extra transporter och många timmar av personalens arbetstid vilket uppmärksammats och där kommunen vidtagit åtgärder. Samordnad varudistribution är inte bara samlastning, en lika stor besparingspotential finns genom att reglera avropsfrekvensen mot ramavtal som minskar antalet inleveranser med besparingar i tid och minskad miljöbelastning, säger Olof Moen.

Centralt i analysen av upphandlings- och inköpsprocesser är en kostnads-nyttoanalys av både företagsekonomiska kostnader och samhällsekonomiska vinster. Metoden utvecklades av Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution och har visat sig ha generell applicerbarhet, nu även i Norge.

För frågor om förstudien, kontakta Olof Moen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *