Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution igång i Karlshamn

Den 4:e maj rullar den första leveransen av livsmedel in till distributionscentralen i Munkahus. Dagen efter får köken sin första leverans. Vägen dit har varit lång och krokig. Katrine Svensson, miljöingenjör och ansvarig för projektet på Karlshamns kommun, tycker att det är skönt att den samordnade varudistributionen äntligen kommer igång.

Det har varit en lång process för Karlshamns kommun att komma igång med samordnad varudistribution. Det började 2014 med att Energikontor Sydost tog fram en modell för hur samordnad varudistribution skulle kunna byggas upp i Blekinge, med en distributionscentral i västra Blekinge och en östra Blekinge. Det stod klart att Olofström, Sölvesborgs och Bromölla kommuner var intresserade av att titta vidare på möjligheterna med samordnad varudistribution i den västra delen.

“Ekonomi och skiftande politisk majoritet i kommunerna gjorde att Karlshamn hösten 2018 stod ensam kvar med ambitionen att få igång samordnad varudistribution. Då hade vi en diskussion om vi skulle driva distributionscentralen i egen regi eller om den skulle upphandlas. Det finns många interna godstransporter som också skulle kunna integreras med en intern samlastningscentral.” säger Katrine Svensson.

Hoppas på fler lokala anbud
En viktig politisk drivkraft för Karlshamns kommun är att samordnad varudistribution ska bidra till ökad sysselsättning och bidra till att lokala/regionala leverantörer får ett ökat intresse för att lämna anbud till kommunen. Därför valde kommunen att upphandla en extern aktör, företaget GDL, som nu ansvarar för distributionscentralen (belägen i Munkahus) och distributionen ut till Karlshamns kommun. En fast rutt är upplagd för distribution av livsmedel. Till hösten kommer ytterligare minst fem varugrupper att inkluderas i samdistributionen. 

“Hur snabbt det går att fasa in fler leverantörer beror både på vilka möjligheter som finns inom befintliga avtal och hur snabbt vi kan få in alla leveransställen i e-handelssystemet.” säger Katrine Svensson.

Stort politiskt och lokalt engagemang
En anledning till att Karlshamn valde att gå vidare i processen, trots att en upphandling fick avbrytas för att en grannkommun drog sig ur samarbetet, är att det har funnits ett blocköverskridande intresse för samordnad varudistribution. Den politiska viljan och lokala förankringen har varit viktiga faktorer. Motiven bättre miljö, ökad trafiksäkerhet, ökad möjlighet för fler att lägga anbud och fasta leveranstider har alla varit viktiga delar i pusslet med samordnad varudistribution. En framgångsfaktor lokalt i Karlshamn är också att det har funnits ett positivt intresse från måltidsservice.

Bidrag från Energimyndigheten
Att Karlshamns kommun kunnat införa samordnad varudistribution, trots de hinder som uppstått på vägen, samt kunnat planera för införandet av fler varugrupper än livsmedel för distribution, beror till stor del på att de fått bidrag från Energimyndigheten. Tack vare bidraget kan kommunen kartlägga alla kommunala leveransställen och dessutom kartlägga potentiella leverantörer i regionen. 

Vidare arbete inför hösten
Förutom att jobba med att nå ut till fler företag i länet och öka intresset för att lämna anbud till kommunen, ska möjligheterna att inrätta två mikroterminaler ses över.

“Tanken är att mikroterminalen ska ta emot leveranser till flera närliggande enheter. Därifrån kan distributionen ske med lastcyklar.” säger Katrine Svensson. 

Vill du veta mer om Karlshamns samlastningsmodell, kontakta Katrine Svensson
tel: 0454-56 37 99, epost: katrine.svensson@karlshamn.se

Dansk kommun besökte Alwex i Växjö

11 mars besökte representanter från den danska kommunen Sønderborg Växjö för att titta närmare på Växjös miljöarbete. I samband med detta fick de även en presentation av Nationellt centrum på Energikontor Sydost. De gjorde därefter ett studiebesök på Alwex. I dagsläget har ingen kommun i Danmark samordnad varudistribution.

Foto: Fredrik Mårdh

Kompetensutveckling i Luleå

Under hösten 2019 och starten av 2020 har ytterligare en kommun, Luleå, genomgått Nationellt centrums kompetensutveckling för kommunal samordnad varudistribution. Till grund för deltagandet ligger ett politiskt beslut om att utreda frågan om samlastning där de huvudsakliga drivkrafterna är att öka mängden lokala leverantörer och förbättra miljön, främst i form av bättre luftkvalitet.

Glada workshop-deltagare i Luleå. Foto: Christina Persson

Fokus för kompetensutvecklingen har varit att ge deltagarna en gemensam förståelse för samordnad varudistribution som affärsmodell och vad det innebär i praktiken i form av organisationsförändringar, nya arbetssätt och andra utmaningar. Utbildningen har behandlat de olika krav samordnad varudistribution ställer på inköps- och upphandlingsprocessen, hur det kopplar an till e-handel och dess potential till effektiviseringar, uppföljning och kostnadskontroll.

Ska kommunen ha egen logistik och själva planera transporterna utifrån sina verksamheters behov, eller om transportören ska göra det, är ytterligare frågor som diskuterats.

Kommunens egna val som gjorts under kursen har mynnat ut i en rapport med tillhörande kostnads-nyttoanalys som kommer utgöra underlag för politiskt beslut om ett ev. införande av samlastning av kommunens egna varor.

“Det har varit en intressant utbildning. Vi som deltagit kommer från olika delar av kommunen såsom Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Samhällsutveckling och Inköp. Samordnad varudistribution är ett komplext område där Nationellt centrum hjälper till att strukturera och reda ut frågeställningar, samt bidrar med erfarenheter. Rapporten kommer förhoppningsvis att hjälpa till att klargöra vilka nyttor som kan uppnås i Luleå och ge en uppfattning om kostnaden av ett införande. Nästa steg är att resultatet av hela förstudien ska upp för beslut i Kommunfullmäktige under våren” säger Sabina Nilsson, upphandlare i Luleå kommun som haft rollen som projektledare för den grupp som deltagit vid utbildningen.

Med 42 kommuner som redan kör samlastning runt om i Sverige finns många goda exempel att falla tillbaka på. Externa föreläsare från olika samordningskommuner bjuds alltid in och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter ihop med Nationellt centrum. På det hela taget en mycket lyckad kursomgång med stort engagemang från såväl åhörare som föreläsare.

Läs mer om vår kostnadsfria utbildning. Har du frågor, kontakta utbildningsansvarige Emil Levin, emil.levin@lansstyrelsen.se, 010-224 14 48.

Fokus på digitalisering & standardisering

I slutet av januari arrangerade nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution sin sjunde nätverksträff. Dagens inspirationsföreläsare Magnus Swahn gav en introduktion av transportbranschens datamognad, hur det sett ut historiskt och en trendspaning av framtiden. Därefter presenterade Norrköpings kommuner hur de utvecklat sin samordning, från traditionellt godsflöde till ett mer digitalt – se filmen på Youtube.

Vidare presenterade Södertörn-kommunerna hur de arbetar med skanning och Jönköping redovisade en pinfärsk undersökning av hur deras leverantörer upplever samordnad varudistribution. Dagen avslutades traditionsenligt med gruppdiskussioner där digitalisering och standardisering inom samordnad varudistribution var i fokus.

Kommande nätverksträff kommer arrangeras tillsammans med Jönköpings kommun den 12:e maj. Mer information om detta kommer.

Läs mer om nätverket.

Ansök om medlemskap.

Nätverksträff #7 den 29 januari 2020

för medlemmar i Kommunal samordnad varudistribution

Tema: digitalisering och standardisering

De runt 40 kommuner som är medlemmar i nätverket träffas i Norrköpning för en heldag med föreläsningar och diskussioner kring temat.

Anmälan – klicka här

Nätverk för kommunalt samordnad varudistribution är en plattform för kunskapsdelning och stöd till kommuner som arbetar med samordnad varudistribution. Nätverket är kopplat till Nationellt centrum och består av medlemskommuner. Nätverket leds av Energikontoret Sydost med en styr- och referensgrupp med representanter för länsstyrelserna, SKL, Upphandlingsmyndigheten och fem kommuner.

Läs mer om nätverket

Ansök om medlemskap

Podd om samordnad varudistribution

Länsstyrelsen i Skånes medarbetare Mikael Ringman, Emil Levin och Hanna Savola samtalar om samordnad varudistribution och hur det bidrar till energiomställningen i länet. Transportfrågan är en svår nöt i klimatarbetet men genom att samordna varudistributionen i en kommun är det möjligt att minska transporterna med mellan 60 och 80 procent. Lyssna på Soundcloud

Hur hett är samordnad varudistribution i Västra Götaland?

Var sjunde svensk kommun har samordnad varudistribution, de flesta för att minska sin miljöpåverkan och öka konkurrensen i livsmedelsupphandlingarna. I Västra Götaland, med 49 kommuner, var Mariestad och Borås pionjärer när de kom igång i våras. Hur ser då intresset för kommunal samordnad varudistribution ut i Västra Götaland? Finns det kommuner som vill komma igång men stöter på hinder? För att få svar på detta har Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution genomfört en kartläggning.

Kartläggningen över hur Västra Götalands kommuner diskuterar och arbetar med samordnad varudistribution visar att frågan varit aktuell i två tredjedelar av kommunerna i regionen. Genom åren har flera kommuner gjort insatser på området; åtminstone åtta kommuner har genomfört eller beslutat om att genomföra en utredning, några har även genomfört olika sorters pilotförsök.

Två kommuner, Borås och Mariestad, är de enda kommunerna i länet med samordnad varudistribution, båda startade under våren 2019.

“Förhoppningsvis kan Borås och Mariestad inspirera fler kommuner i Västra Götaland att titta närmare på frågan”, säger Emil Levin som genomfört kartläggningen på Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution.

Miljövinster drivkrafter

Drivkrafterna bland de kommuner som diskuterat eller arbetat med samordnad varudistribution har framförallt varit miljövinster i form av minskade fossila växthusgasutsläpp och att röja hinder för lokala leverantörer att konkurrera i kommunens upphandlingar. Hindren som kommunerna upplever för att komma vidare är framförallt av två slag. Den ena sortens hinder är att det anses för osäkert om man kan uppnå tillräckliga nyttor vad gäller vad gäller miljö, lokala leverantörer och ekonomi.

“Det är alltid stora utmaningar och många frågor att lösa för de kommuner som vill införa samordnad varudistribution. Men det finns massvis av färska erfarenheter att lära av, för hälften av de kommuner i Sverige som har samordnad varudistribution har kommit igång under de senaste fem åren. Det finns ingen anledning för någon att uppfinna hjulet”, säger Emil Levin.

Små kommuner har svårare

Den andra sortens hinder som lyfts fram är att kommunen är för liten för att kunna driva samordnad varudistribution på egen hand.

“De flesta kommuner som har samordnad varudistribution i Sverige, har den i kluster tillsammans med andra. Då kommer även de mindre kommunerna åt stordriftsfördelarna. Vi vet att många kluster växt fram ur upphandlingssamarbeten och eftersom nästan varenda kommun i Västra Götaland gör sina upphandlingar tillsammans med andra. På många ställen kan det alltså finnas en bra grund att jobba vidare med för de som är intresserade”, säger Emil Levin.

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution har i uppdrag att hjälpa fler kommuner att komma vidare med samordnad varudistribution, och denna kartläggning är det första steget i Västra Götaland. Nu fortsätter arbete för att hitta de bästa vägarna framåt tillsammans med de kommuner som visat störst intresse.

Olof Moen talar på transportmässa

Olof är forskningsledare på Nationellt Centrum för samordnad varudistribution och han har blivit inbjuden att tala på Logistik och transportmässan i Göteborg 5-6 november 2019.

Mässan handlar om det senaste inom teknik och infrastruktur inom logistikvärlden. Där samlas företrädare för näringsliv, stora och små företag, forskning och politik för både utställning och konferens.

Olof Moen deltar i den internationella delen – Express Talks | Smart urban logistics – the future for cities.
Det är ett samarbete mellan Hannoverimpuls, Business Region Göteborg, Göteborgs stad, Hannover stad, Hannover Messe och Svenska Mässan.
Läs mer om eventet.

Samordning viktigt även i glesbygden

Hållbara post- och pakettjänster i glesbygder var temat när Sveriges Paketombud genomförde en inspirationsdag tillsammans med Tillväxtverket.

Dagen hade fokus på frågan om hur aktörs- och datasamverkan kan bidra till att förbättra tillgängligheten till pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och ett mer mottagaranpassat ombudsnät utanför större tätorter? Ljusdal som är en av pilotkommunerna, har tidigare under året även deltagit i Nationellt Centrum för kommunal samordnad varudistributions kompetensutvecklingskurser. De ser möjligheter i att skapa en gemensam transportlösning för sin glesbygds offentliga verksamheter tillsammans med näringslivet och privatpersoner.

Nationellt centrum deltog och visade hur affärsmodellen bakom kommunal samlastning med egen transportplanering skulle kunna vara en bland flera lösningar på den glesbygdsproblematik/utmaning som Ljusdal delar med en rad andra svenska kommuner.

De kommuner som utgör piloter i förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform är förutom Ljusdal, Arjeplog & Pajala, Västervik, Sotenäs, Bengtsfors, Älvdalen och Hudiksvall. Målsättningen för kommunerna är att genomföra en komplett genomlysning och flödeskartläggning utifrån pakettjänster, leveranser och landsbygdsperspektivet för att bl.a. ta fram ett förslag till en hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur för pakettjänster samt förutsättningar för ökad tillgänglighet, samdistribution och annan samverkan för användaranpassade och effektiva leveranslösningar i Sveriges gles- och landsbygder.

  • 1
  • 2
  • 4