Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Halmstad på väg mot sin tredje upphandling

Michael Elofsson, verksamhetschef för kommuntransport i Halmstads kommun, har börjat förbereda sin tredje upphandling av samordnad varudistribution. Den första var 2007 och nästa ska vara klar i augusti 2020 och driftsättas ett halvt år senare för att få tid till att sätta nya rutiner om det blir en ny leverantör.

Halmstads kommun transporterar allt från sin distributionscentral ut till verksamheterna, en lastbil kan föra med sig såväl livsmedel som andra varor som går att transportera samtidigt. Sådant som smutstvätt och entrémattor bokas som specialflöde och körs separat. Den nuvarande transportören är lokal, Halmstad Delivery AB, och valdes ut i upphandlingen 2014 trots att den inte var billigast.

Man måste våga vara kritisk. Det är en så viktig upphandling för kommunen. Jag konstaterade att den som hade lägst anbud skulle gå 800 000 back om året och det är inte hållbart. Det skulle drabba våra verksamheter genom dåliga leveranser. Vårt beslut blev överklagat, men vi fick rätt i förvaltningsdomstolen. Kalkylerna höll inte, säger Michael Elofsson.

Sedan starten har mycket förändrats. Första året omfattade varudistributionen 23 000 ordrar som beställdes via telefon och leverantörernas webbshoppar, 2018 var det 85 000 ordrar som hanterades digitalt via kommunens beställarstöd.  Dessa resulterade i 24 000 stopp.

Tidigare var det ingen ordning alls. Det kördes hit och dit och varje order blev en transport. Med samordningen har vi alltså undvikit 60 000 transporter i kommunen under förra året.  Förutom den rena miljövinsten, har det påverkat arbetssituationen ute i verksamheterna. Någon skulle ju ha tagit emot de här transporterna, nu har de haft möjlighet att jobba med sin kärnverksamhet.

Michael Elofsson lyfter också fram säkerheten, inte minst kring skolor, som har blivit avsevärt bättre när transporterna blivit färre. De lokala leverantörerna har ökat, även om Michael Elofsson tror de kan bli ännu flera.

Det handlar om att bryta upp större upphandlingar i tårtbitar, och vi har kommit en bit på vägen, men här finns mer att göra.

I sin kommande upphandling är ambitionen att utveckla digitaliseringen ytterligare.

En begränsning är att det inte finns någon inköpsportal på marknaden som har en riktigt bra lösning för att koppla ihop leverantör, kund och distributionscentral. Här hoppas jag att det sker en utveckling, säger Michael Elofsson.

Tre av fyra fordon skulle kunna plockas bort från vägarna – resultat från förstudie i Gävleborgs län

Energikontor Sydost utförde 2018 en studie på uppdrag av Region Gävleborg. Studien har koppling till regionens arbete med livsmedelsstrategin och har lagt fokus på miljönyttor och undersökt samordning av transporter för varor i länets kommuner. Resultaten från en simulering med en gemensam terminal där alla varor lämnas, sampackas och sedan samkörs till kunden, visar potential för väsentligt minskat trafikarbete: tre av fyra fordon skulle kunna plockas bort från vägarna. Transportkrav till varje enhet försvinner och rent näringspolitiskt öppnar det upp för fler leverantörer, däribland lokala, att konkurrera om kommunernas livsmedelsavtal.

Läs mer i rapporten Region Gävleborg: Förstudie samordnad varudistribution. Miljökonsekvensutredning för införande.

För mer information, kontakta Christina Persson

Nätverksträff i Borås

I slutet av januari arrangerade Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution sitt fjärde nätverksmöte. Som vanligt var det brett deltagande från medlemskommunerna och dagen varierades med gruppdiskussioner, inspirationsföreläsare samt återkoppling från tidigare frågeställningar. Temat för dagen var ”tio-procentaren” d.v.s. – hur kommunerna får sina varupriser att sjunka i och med att transportarbetet för leverantörerna minskar.

Vidare konstaterades att det arbete som centrumet gjort tillsammans med SKI Kommentus (förtydligande i framtida ramavtal) fått gehör. Det innebär att nya avtal i framtiden kommer fungera bättre för både kommun och beställare i de fall man nyttjar konceptet samordnad varudistribution. Sista punkten för dagen berörde e-handel och nyheter kopplat till uppdateringen av SFTI-standard.

Nästa nätverksmöte kommer att förläggas till Eskilstuna i slutet av maj.
För mer information, kontakta Fredrik Mårdh

Foto: Fredrik Mårdh

Samordnad varudistribution stärker näringslivet

Den så kallade Ystad-Österlensmodellen – samarbetet mellan Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommuner, fortsätter att uppmärksammas som ett gott exempel på samordnad varudistribution i Sverige, nu senast i tidningen Dagens Samhälle. Modellen, som innebär att kommunerna själva sköter transportplaneringen av de samordnade varuleveranserna, innebär inte enbart ökad trafiksäkerhet, mindre koldioxidutsläpp och enklare schemaläggning för leveransmottagarna, den innebär också fördelar för näringslivet. Via samordnad varudistribution kan mindre producenter till exempel få större möjligheter att få till avtal med kommuner. “Upphandlare kan underlätta för lokala producenter att lämna anbud genom att ta bort kravet på egen transportapparat,” säger Hanna Savola, tillväxtstrateg och projektledare på Länsstyrelsen i Skåne, i artikeln i Dagens Samhälle från 7 januari 2019.

Läs mer om Ystad-Österlensmodellen på Ystad kommuns hemsida.

Framtida lösningar inom Citylogistik och E-handel

ÅFs inspirationsdag ”Framtida lösningar inom Citylogistik och E-handel” i Göteborg den 17 januari, samlade ett femtiotal deltagare från näringsliv, kommuner och konsultföretag. Olof Moen deltog från Nationellt Centrum för kommunal samordnad varudistribution med en föreläsning med titeln ”Kommunerna går före med innovativa grepp applicerbara inom Citylogistik”.

Flera exempel på innovativa lösningar togs upp med upphandling och transportplanering med ruttoptimering in-house (Ystad kommun), fordonsövervakning med omvänd fakturering (Borås stad), leveransavisering med Myloc (Kungsbacka kommun) och skanning med koppling till e-handel och DFTI (Södertörnskommunerna).

För mer information, kontakta Olof Moen

Trelleborgs kommun nominerad till innovationspris

Trelleborg har blivit nominerad till utmärkelsen Årets Innovativa kommun för sina satsningar Samordnad varudistribution och Innovationsupphandling. 

Trelleborg har tillsammans med tretton andra kommuner nominerats till Årets Innovativa kommun, en tävling som pågått under hösten där kommuner fått skicka in bidrag på innovativa satsningar inom olika områden så som teknik, administration, arbetssätt och ledarskap.

Trelleborg har nominerats för projektet Samordnad varudistribution som ska effektivisera kommunens varuleveranser, minska miljöbelastningen och öka säkerheten, samt för projektet Innovationsupphandling, en arbetsmodell för innovationsupphandling utvecklad i samarbete med Skurup och Ystad.

Vilken kommun som vinner priset avgörs vid den internationella välfärdskonferensen Future & Welfare som arrangeras 7 mars 2019 i Malmö.

Läs mer på trelleborg.se

Ukrainska tjänstemän lärde sig om samordnad varudistribution

Länsstyrelsen Skåne stod måndagen 3 december som värd för ett besök från Ukraina med en delegation av ett 40-tal representanter för verkställande utskott i 20 nybildade ”hromadas” (kommuner). Många av delegaterna var nya på sina poster och för de flesta var det första gången utanför Ukrainas gränser. Syftet med studieresan var att i Skåne och Köpenhamnsregionen ge deltagarna i programmet erfarenheter och inspiration till den dagliga verksamheten och uppmuntra till praxis inom förvaltning och fysisk planering genom goda exempel för hållbar kommunal och regional utveckling.

KOSAVA-teamet, genom Olof Moen, fick möjlighet att beskriva inköpsprocessen i svenska kommuner och hur skattemedel hanteras, dels allmänt kring utbyggd service för förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård, dels specifikt hur samordnad varudistribution fungerar för kommunens varuförsörjning.

Olof Moen presenterar.

Fortsätt läsa

Medlemmar bildar arbetsgrupp för upphandling

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution arrangerade i slutet av september sitt tredje medlemsmöte. Denna gång träffades medlemmarna i Haninge. Praktiska problem som exempelvis restorder och sortering av gods per mottagarenhet var på agendan. En utmaning som delas av majoriteten av medlemmarna varför det blev givande diskussioner och förslag på lösningar.

Under dagen deltog även SKL Kommentus som presenterade sina avtal, och hur de reglerar och stödjer kommuner som har samordnad varudistribution. Ett av resultaten från dagen blir att medlemmarna kommer bilda en arbetsgrupp som kommer att ge input till Kommentus framtida upphandlingar för att få till en bättre hantering av varuflödet för de kommuner som väljer att nyttja deras avtal.